lmd moto

Obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je LMD autodiely s.r.o., so sídlom Kočovská 6557/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 54684153, zapísaná 15. júna 2022, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43764/R.

2. Predávajúcim je LMD autodiely s.r.o., so sídlom Kočovská 6557/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 54684153, zapísaná 15. júna 2022, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43764/R.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.lmdmoto.sk je LMD autodiely s.r.o., so sídlom Kočovská 6557/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 54684153, zapísaná 15. júna 2022, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43764/R.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu,
e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

b. platba prostredníctvom platobnej brány VUB eCard

c. platba pri osobnom prevzatí v showroome v Novom Meste nad Váhom

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom rovnako ako aj jeho nominálna hodnota.

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a. zľavu z ceny na základe vernostného programu spoločnosti

b. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

c. poskytované zľavy nie je možné kumulovať

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a. kuriérskej spoločnosti, alebo vlastnou prepravnou službou

b. osobne na prevádzke vo Vrábľoch,

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

a. pre objednávky v hodnote do 200,00€ a doprave „kuriér na adresu“ sumu 5,00€

b. pre objednávky v hodnote nad 200,00€ a doprave „kuriér na adresu“ sumu 0,00€

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

a. pre objednávky v hodnote do 200,00€ a doprave „kuriér na adresu“ sumu 5,00€ a poplatok za dobierku v sume 1,20€

b. pre objednávky v hodnote nad 200,00€ a doprave „kuriér na adresu“ sumu 0,00€ a poplatok za dobierku v sume 0,00€

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).


Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy https://lmdmoto.sk/dokumenty/reklamacia.pdf , v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g. právo na prenosnosť osobných údajov,

h. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšiu používateľskú skúsenosť. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré
súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si toto vo svojom internetovom prehliadači, alebo využite funkciu našej cookies lišty, svoj súhlas / nesúhlas môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach tejto lišty.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu 10 rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Viac o zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete na tejto adrese: https://lmdmoto.sk/ochrana-sukromia/

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. https://lmdmoto.sk/reklamacny-poriadok/

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s , pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a o povinnosti predávajúceho bezplatne odobrať opotrebované pneumatiky k ekologickej likvidácii od zákazníkov (nie je podmienené zakúpením v našom eshope), je možné prevádzať tento odber na jednom z našich zberných miest. Zberné miesto pre spätný odber bude predávajúcim upresnené zákazníkovi po predchádzajúcej telefonickej (+421 918 406 315) alebo mailovej (moto@lmdmoto.sk) dohode. Odber je možný buď osobne alebo zaslaním na adresu dohodnutého zberného miesta.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. októbra 2023.


Reklamačný poriadok obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok


Reklamačný poriadok platí pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady výrobku (reklamácie). Poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len” ObčZák”), a zákonom č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “OchrSpotr”).

Predávajúci: LMD autodiely s.r.o. , Kočovská 6557/8 Nové Mesto nad Váhom 915 01, ičo: 54684153 , dič : 2121755482

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Vadou výrobku sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie výrobné technológie alebo nevhodná výrobná technológia. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom
alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy! Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo a predávajúci povinnosť, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (§ 622, odsek 1, ObčZák). Predávajúci vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotř). Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci v prípade tretieho výskytu rovnaké odstrániteľné vady po dvoch predchádzajúcich opravách, alebo pri výskyte najmenej troch odstrániteľných chýb naraz (§ 622, ods. 2, ObčZák). Pri výskyte neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu výrobku za bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu výrobku a kupujúci nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku alebo môže od zmluvy odstúpiť (§ 622, odsek 3, ObčZák). Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia výrobku, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Toto neplatí, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade,
že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve (§ 616, ObčZák).

Prevzatie výrobku kupujúcim

Kupujúci je povinný prehliadnuť výrobok bezprostredne pri jeho prevzatí za prítomnosti predavača alebo dopravca. V prípade zmluvy uzatvárané v predajni je predávajúci na žiadosť kupujúceho povinný výrobok predviesť. Ak sú zistené zjavné vady výrobku, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí výrobku, je v záujme kupujúceho s predavačom alebo dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade výrobok neprevziať. Kupujúcemu sa tiež odporúča skontrolovať kompletnosť dokumentácie k výrobku. Zjavné vady potom kupujúci reklamuje u predávajúceho. Pre
kladné vybavenie takejto reklamácie je vhodné doložiť záznam o poškodenie výrobku pri doprave podpísaný dopravcom. Náklady a škody, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku nesprávneho alebo neskorého uplatnenia zjavných vád výrobku nesie v plnom rozsahu kupujúci. Kupujúci je po prevzatí tovaru, pred tým, než začne výrobok používať, povinný sa zoznámiť s návodom na obsluhu a účelom, na ktorý je výrobok určený.

Spôsob uplatnenia reklamácie

V prípade vád výrobkov zakúpených u predávajúceho, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci právo výrobok reklamovať :

Osobne v prevádzke predávajúceho

Poštou na adresu: LMD autodiely s.r.o., Kočovská 6557/8 Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01
Kupujúci doručí reklamovaný výrobok na uvedenú adresu. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne ho chrániaceho obalového materiálu, poistený a tiež aby zásielka bola označená príslušnými symbolmi. Výrobok musí byť kupujúcim zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, malo by byť čisté a kompletné, nemusí byť vrátane príručiek a ostatného príslušenstva tak, ako ho kupujúci prevzal pri zakúpení od predávajúceho, ak toto nie je predmetom reklamácie. Kupujúci preukáže pôvod tovaru najlepšie doložením záručného listu alebo dokladu o kúpe, prípadne iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný výrobok zakúpil u predávajúceho. Pri reklamácii poštou sa odporúča starostlivo si uschovať podací lístok ako doklad o zaslanie tovaru.

Reklamácia by mala obsahovať:

Identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresu), vrátane uvedenia telefónneho spojenia (e-mailu)

Názov reklamovaného výrobku

Presný, jasný, výstižný a dostatočne konkrétny popis závady

Výrobok, ktorý je reklamovaný (prípadne aj príslušenstvo, s ktorým bol zakúpený)

Doklad o zakúpení výrobku, prípadne záručný list

Ak výrobok zasielate na reklamáciu poštou, nezabudnite uviesť vašu korešpondenčnú adresu, na ktorú si prajete zaslať vybavenú reklamáciu.

Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

Podmienkou pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Ak nie je v záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia, je záručná doba 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady výrobku až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta (§ 627, odsek 1, ObčZák). Ak dôjde k výmene tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia bezchybného výrobku (§ 627, ods. 2, ObčZák). Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže výrobok vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať (napr. akumulátory).

Lehota na vybavenie reklamácie

Ak uplatnil kupujúci právo zo zodpovednosti za vadu výrobku riadnym spôsobom, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotr).

Rozsah záruky

Záruka zaniká v prípade, že:

Je výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

Bol výrobok používaný v rozpore s účelom, na ktorý je určený:

Bola zistená nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým používaním

Poškodenie spôsobené ohňom, vodou, elektrinou alebo inou živelnou udalosťou

Vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, na ktorý je výrobok určený, nesprávnym používaním výrobku, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou

Vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku:

Vady vzniknuté neodborným zásahom do výrobku alebo neodbornou opravou výrobku

U výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena

Prevzatie výrobku po vybavení reklamácie:

Po vybavení reklamácie predávajúci zašle spotrebiteľovi informačný E-mail alebo SMS. Spotrebiteľ je povinný si vyzdvihnúť reklamovaný výrobok do 10-tich dní od obdržania informácie, že bola reklamácia vybavená, najneskôr však do 1 mesiaca. Ak si spotrebiteľ nevyzdvihne v uvedenej lehote reklamovaný výrobok v prevádzke alebo v úložnej lehote na pošte, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 0,4 EUR/denne (§ 656, odsek 1, ObčZák). Ak si nevyzdvihne spotrebiteľ výrobok do 6 -tich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný si ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať a výťažkom z predaja
uhradiť poplatky za uskladnenie a náklady predaja. Zvyšok výťažku vyplatí predávajúci po uplatnení spotrebiteľovi (§ 656, ods. 2, 3, ObčZák).

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu, do 30 dní odo dňa jej odoslania, neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje 20EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy, alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný, alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Lepšie je raz vidieť ako 100 krát čítať

Pozrite si videá a spoznajte tak našu spoločnosť ešte lepšie.

Nakupovanie u nás je naozaj jednoduché a pohodlné

Náš ochotný a profesionálny personál sa postará o všetky vaše požiadavky. Poradíme s výberom na základe vašich požiadaviek. Máte možnosť si vybraný tovar pozrieť, alebo vyskúšať priamo v našom showroome.

Garancia
spokojnosti

výhodné
ceny

špičkové
poradenstvo

Expedícia tovaru
už do 24 hodín

Osobný odber v našom showroome
Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku
Pokračovať v nákupe
0