Impregnácia RSA

Impregnácia RSA chráni proti vode a nečistotám.Vhodná pre všetky typy farieb i materiálov.Maximálna ochrana vďaka teflónovej zložke špeciálne vyvinuté odborníkmi spoločnosti DuPont ®.Impregnácia neznižuje priepustnosť pre vodné pary a je preto vhodná pre membrány typu Gore-Tex ®, Sympatex® apod.Prípravok je odporúčaný pre ošetrenie obuvi, oblečenia a vybavenia na motorku. Impregnácia ošetruje aj švy a zipsy.Vhodná tiež pre ďalšie outdoor vybavenie.Bez obsahu silikónového oleja.Obsah: 200 ml.Návod na použitie:Z povrchu odstráňte nečistoty a prach. Rovnomerne nastriekajte na čistý a suchý povrch zo vzdialenosť 15-20 cm a nechajte zaschnúť (postup môžete opakovať častejšie). Vyskúšajte farebnú a materiálovou znášanlivosť na menej viditeľnom mieste. S impregnáciou RSA bude Vaše oblečenie nielen ošetrené, ale predovšetkým chránené pred nepriaznivými vplyvmi!Výstražné upozornenia: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia – Všeobecné: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P261 Zabráňte vdychovaniu erosolů. P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.P501 Odstráňte obal ako nebezpečný odpad.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.    

Celý popis

9,90 

Nie je na sklade

  Pri nákupe nad 200€ máte dopravu a dobierku zdarma
Katalógové číslo: 9606 Kategórie: Nezaradené, Značka:

Popis

Impregnácia RSA chráni proti vode a nečistotám.Vhodná pre všetky typy farieb i materiálov.Maximálna ochrana vďaka teflónovej zložke špeciálne vyvinuté odborníkmi spoločnosti DuPont ®.Impregnácia neznižuje priepustnosť pre vodné pary a je preto vhodná pre membrány typu Gore-Tex ®, Sympatex® apod.Prípravok je odporúčaný pre ošetrenie obuvi, oblečenia a vybavenia na motorku. Impregnácia ošetruje aj švy a zipsy.Vhodná tiež pre ďalšie outdoor vybavenie.Bez obsahu silikónového oleja.Obsah: 200 ml.Návod na použitie:Z povrchu odstráňte nečistoty a prach. Rovnomerne nastriekajte na čistý a suchý povrch zo vzdialenosť 15-20 cm a nechajte zaschnúť (postup môžete opakovať častejšie). Vyskúšajte farebnú a materiálovou znášanlivosť na menej viditeľnom mieste. S impregnáciou RSA bude Vaše oblečenie nielen ošetrené, ale predovšetkým chránené pred nepriaznivými vplyvmi!Výstražné upozornenia: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia – Všeobecné: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P261 Zabráňte vdychovaniu erosolů. P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.P501 Odstráňte obal ako nebezpečný odpad.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.    

Lepšie je raz vidieť ako 100 krát čítať

Pozrite si videá a spoznajte tak našu spoločnosť ešte lepšie.

Nakupovanie u nás je naozaj jednoduché a pohodlné

Náš ochotný a profesionálny personál sa postará o všetky vaše požiadavky. Poradíme s výberom na základe vašich požiadaviek. Máte možnosť si vybraný tovar pozrieť, alebo vyskúšať priamo v našom showroome.

Garancia
spokojnosti

výhodné
ceny

špičkové
poradenstvo

Expedícia tovaru
už do 24 hodín

Osobný odber v našom showroome
Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku
Pokračovať v nákupe
0